DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thành phố Buôn ma thuột
30oC
Độ ẩm: 94%C
Tốc độ gió: 15 km/hkm/h
THỐNG KÊ
LƯỢT TRUY CẬP
2026091
ĐANG ONLINE
486
Chi cục Kiểm Lâm

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm Lâm

1. Chi cục Kiểm lâm là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp và tổ chức thực thi pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh;

2. Chi cục Kiểm lâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định; có trụ sở đặt tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế và công tác của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Lâm nghiệp.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về quản lý rừng:

a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; giao rừng, cho thuê rừng, giao khoán rừng, thu hồi rừng, lập hồ sơ quản lý rừng theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về lâm nghiệp đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

c) Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

2. Về phát triển rừng:

a) Hướng dẫn, kiểm tra giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng làm giàu rừng và các biện pháp kỹ thuật lâm sinh khác;

b) Hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, nuôi dưỡng làm giàu rừng và các biện pháp kỹ thuật lâm sinh khác;

c) Thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, dự án quản lý bảo vệ, phát triển rừng, các mô hình khuyến lâm, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện công tác trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh;

đ) Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng, các dự án thuê đất, thuê rừng trồng rừng, trồng cây công nghiệp trên đất quy hoạch cho lâm nghiệp.

3. Về giống cây lâm nghiệp:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống vườn giống, rừng giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b) Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý giống, các nguồn giống, vườn giống cây trồng lâm nghiệp; tổ chức việc bình tuyển và công nhận cây mẹ, cây đầu dòng và rừng giống trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án, biện pháp, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định.

4. Về sử dụng rừng:

a) Tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương án điều chế rừng tự nhiên, phương án quản lý rừng bền vững, đánh giá bước đầu về thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững, kế hoạch khai thác gỗ, lâm sản khác và chế biến lâm sản;

b) Thẩm định, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên, khai thác, tỉa thưa gỗ rừng trồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, khai thác nhựa thông; lâm sản khác theo quy định;

c) Tham mưu đề xuất, theo dõi, hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các dự án nông lâm nghiệp trên đất rừng, dự án có chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện các dự án kinh tế, xã hội trên địa bàn;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch về quản lý dữ liệu và chi trả dịch vụ môi trường rừng.

5. Bảo tồn thiên nhiên:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trên địa bàn;

b) Tham mưu quản lý các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, công tác bảo tồn đa dạng sinh học, các loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý vi phạm trong hoạt động gây nuôi, trồng cấy nhân tạo thực vật rừng, động vật hoang dã và bảo vệ môi trường rừng theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra về bảo tồn thiên nhiên; giáo dục môi trường gắn với cộng đồng tại các khu bảo tồn thiên nhiên và trong cộng đồng.

6. Bảo vệ rừng: 

a) Tham mưu cho Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền huy động các đơn vị vũ trang; huy động lực lượng, phương tiện khác của các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu cháy rừng và phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách;

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái phép và các hành vi trái pháp luật xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp; theo dõi, tổng hợp diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo cấp thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

c) Dự báo nguy cơ cháy rừng; xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành và tổ chức thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy rừng  trên địa bàn; thống kê, kiểm kê, tham gia phòng, trừ sâu bệnh hại rừng;

d) Tổ chức bảo vệ các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý theo quy định pháp luật;

đ) Phối hợp hoạt động bảo vệ rừng đối với lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng và lực lượng bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

7. Bảo đảm chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương:

a) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động xử lý, xử phạt vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn chủ rừng về chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ rừng; Kiểm tra giám sát chủ rừng trong việc thực hiện quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ rừng khi rừng bị xâm hại.

8. Xây dựng lực lượng và tuyên truyền:

a) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật cho công chức, viên chức ngành lâm nghiệp và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lâm nghiệp trên địa bàn;

b) Cấp phát, quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng của kiểm lâm địa phương; ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật lâm nghiệp theo quy định pháp luật; tổ chức hoạt động du lịch sinh thái phải phù hợp với quy hoạch các khu rừng đặc dụng và quy định của pháp luật.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực lâm nghiệp; thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

12. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

13. Giúp Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực lâm nghiệp.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Cơ cấu tổ chức và biên chế

1.     Lãnh đạo Chi cục:

a)     Chi cục Kiểm lâm có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

b) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 c) Phó Chi cục trưởng là người giúp việc cho Chi cục trưởng, được Chi cục trưởng phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số nhiệm vụ của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

2. Các phòng chuyên môn:

- Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên;

- Phòng Sử dụng và Phát triển rừng;

- Phòng Thanh tra, Pháp chế;

- Phòng Tổ chức, xây dựng lực lượng và tuyên truyền;

- Phòng Hành chính, Tổng hợp.

3. Các đơn vị trực thuộc Chi cục:

-  Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1;

-  Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 2;

-  Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 3;

-  Hạt Kiểm lâm huyện Krông Ana (Quản lý địa bàn huyện Krông Ana và huyện Cư Kuin);

- Hạt Kiểm lâm huyện Krông Búk (Quản lý địa bàn huyện Krông Búk và thị xã Buôn Hồ);

- Hạt Kiểm lâm Thành phố Buôn Ma Thuột;

- Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng;

- Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông;

- Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pắk;

- Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp;

- Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn;

- Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’Gar;

- Hạt Kiểm lâm huyện Lắk;

- Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’Leo;

- Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar;

- Hạt Kiểm lâm huyện M’Đrắk.

Chi cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Chi cục và ban hành quy chế làm việc của Chi cục.

Các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm là đơn vị dự toán báo sổ, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý là: Trưởng và Phó phòng chuyên môn và tương đương thuộc Chi cục thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

 Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo và người lao động việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác do Chi cục trưởng quyết định.

 Chi cục Kiểm lâm thực hiện quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Hạt Kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên và Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Biên chế.

Biên chế Chi cục Kiểm lâm là biên chế công chức do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao trong tổng biên chế công chức của Sở được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

TÌM KIẾM
LỊCH CÔNG TÁC
<Tháng Sáu 2017>
HaiBaNămSáuBảyCN
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
DANH BẠ NỘI BỘ
THÔNG BÁO MỜI THẦU
v
VIDEO CLIP
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

bb cream the face shop

mặt nạ ngủ laneige

xịt khoáng the face shop

sữa rửa mặt the face shop

nước hoa hồng the face shop

vé máy bay đi anh giá rẻ vé máy bay đi mỹ giá rẻ bán chung cư hh2 linh đàm dien dan tham my tri seo tri nam thêu lông mày nha dat go vap