DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thành phố Buôn ma thuột
15oC
Độ ẩm: 94%C
Tốc độ gió: 8 km/hkm/h
THỐNG KÊ
LƯỢT TRUY CẬP
2185677
ĐANG ONLINE
1029
Phòng Kế hoạch - Tài Chính
Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài Chính

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch, Tài chính là phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tổng hợp tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện nhiệm vụ quản lý về: quy hoạch, kế hoạch; tài chính, kế toán; khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế; tổng hợp và thống kê.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch:

a) Xây dựng chương trình công tác của Sở (tuần, tháng, quý, năm) giúp lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện.

b) Tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, Nghị quyết đã được phê duyệt;

c) Tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng một số chính sách về đầu tư phát triển đối với nông lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông thôn trình cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai và tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện;

d) Tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng các chương trình; dự án; quy hoạch ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ yếu và tổ chức thực hiện khi đã được phê duyệt;

e) Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và việc tổ chức thực hiện khi đã được phê duyệt;

g) Tham mưu Giám đốc Sở ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền những văn bản liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng được giao;

h) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở phối hợp với các Sở ngành chức năng cụ thể hoá cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh;

i) Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các quy định về quản lý đầu tư xây dựng; kiểm tra sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch và thực hiện chức năng thẩm định, theo dõi thực hiện các chương trình, dự án có vốn đầu tư trong và ngoài nước thuộc thẩm quyền của Sở quản lý theo quy định;

k) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan tham mưu, giúp Giám đốc Sở thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định (trừ lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình);

l) Tham mưu cho Giám đốc Sở và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án chuyên ngành theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật;

2. Về công tác Tài chính:

a) Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác tài chính, kế toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; tham mưu công tác tài chính - kế toán các chương trình, dự án, của ngành phù hợp với chế độ quy định của Nhà nước;

b) Tổng hợp trình Giám đốc Sở kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán thuộc Sở; Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về tài chính - kế toán đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc. Thẩm tra, tổng hợp số liệu quyết toán tài chính của đơn vị dự toán trực thuộc, lập báo cáo quyết toán tài chính của đơn vị dự toán cấp II theo chế độ kế toán hiện hành;

c) Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng, cân đối kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tham mưu cho Giám đốc Sở cân đối hoặc điều chỉnh dự toán ngân sách hàng năm và đề xuất xử lý các vấn đề về tài chính, thực hành tiết kiệm cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;

d) Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Về công tác khoa học, công nghệ và môi trường:

a) Tham mưu, đề xuất đề tài nghiên cứu và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học, tiến bộ công nghệ, kỹ thuật các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở;

b) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở;

c) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ và môi trường của Sở, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở;

d) Chủ trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị thuộc Sở thẩm định, nghiệm thu, quản lý và triển khai chỉ đạo thực hiện các chương trình đề tài nghiên cứu, khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường. Là đầu mối tổng hợp chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, đề tài khoa học kỹ thuật, công nghệ và môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở;

 4. Về công tác hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại của ngành:

a) Chủ trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị thuộc Sở xây dựng đề án hợp tác quốc tế, tổng hợp tình hình và tiến độ triển khai các dự án hợp tác quốc tế được Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, quản lý, theo dõi.

b) Theo dõi việc thực hiện công tác dự báo thị trường, xúc tiến thương mại,  chương trình hợp tác với các ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh.

5. Về công tác tổng hợp và thống kê:

         a) Theo dõi, tổng hợp và chủ trì lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn;

b) Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác, báo cáo thực hiện kế hoạch tuần, tháng, quý, 6 tháng, cả năm; các báo cáo chuyên đề và các báo cáo tổng hợp khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở; Giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của Sở đã đề ra;

          c) Chủ trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; 

d) Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trên xây dựng và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh và các quy định của pháp luật;

e) Phối hợp với các Phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở, tham mưu xây dựng chương trình, đề án về hợp tác quốc tế; tổng hợp tình hình và tiến độ thực hiện các dự án Hợp tác quốc tế được Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý, theo dõi; tổng hợp, báo cáo hàng năm về công tác đối ngoại, chương trình Hợp tác quốc tế của Sở;

g) Tổng hợp, tham mưu xây dựng và theo dõi đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Sở với các Sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của Phòng được giao.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Phòng Kế hoạch, Tài chính có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các chuyên viên.

b) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Phó trưởng phòng được Trưởng phòng phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số nhiệm vụ của Phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

Trưởng phòng quy định nhiệm vụ cụ thể cho các Phó trưởng phòng và các chuyên viên.

e) Biên chế của Phòng Kế hoạch, Tài chính được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trong tổng chỉ tiêu biên chế quản lý nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TÌM KIẾM
LỊCH CÔNG TÁC
<Tháng Mười Hai 2017>
HaiBaNămSáuBảyCN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
DANH BẠ NỘI BỘ
THÔNG BÁO MỜI THẦU
v
VIDEO CLIP
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

bb cream the face shop

mặt nạ ngủ laneige

xịt khoáng the face shop

sữa rửa mặt the face shop

nước hoa hồng the face shop

vé máy bay đi anh giá rẻ vé máy bay đi mỹ giá rẻ bán chung cư hh2 linh đàm dien dan tham my tri seo tri nam thêu lông mày nha dat go vap